การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ โรงเรียนนครสวรรค์  ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

1    ภาษาไทย           การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3     คะแนน 63  เหรียญทองแดง
อันดับที่ 14          เด็กหญิงกวินธิดา  พลอยงาม  ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
2    ภาษาไทย          การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6     คะแนน 74.5      เหรียญ เงิน         อันดับที่12          นางสาวณัฐสุดา  ดีมั่น       ครูทีี่ปรึกษา   นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
3    ภาษาไทย           การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6        คะแนน    60              เหรียญทองแดง      อันดับที่11        นางสาวพิชญาภา  บุญเนตร  ครูทีี่ปรึกษา นายเปรมวิทย์  ทองเชื้อ
4    ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3       คะแนน 94
เหรียญทอง     อันดับที่  7    เด็กหญิงปิยะมาส  มากเมือง  ครูทีี่ปรึกษานางสาววราภรณ์  บุญคง
5    ภาษาไทย       การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  คะแนน 66.5
เหรียญทองแดง อันดับที่  8
1. เด็กหญิงกนกพร  มีเพชร
2. เด็กหญิงสิริโสภา  พุ่มกล่อม
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาววราภรณ์  บุญคง
2. นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
6    คณิตศาสตร์  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3   คะแนน 67 เหรียญทองแดง
อันดับที่ 8    เด็กหญิงวิฌาวรรณ  ศรีประเสริฐ   ครูทีี่ปรึกษา นางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
7    คณิตศาสตร์     การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 คะแนน 82  เหรียญทอง
อันดับที่ 5       นางสาววริศรา  แสงวิเชียร    ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวสุนันทา  ภักดีวณิชย์
8  คณิตศาสตร์        การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3     คะแนน 14        เข้าร่วม
อันดับที่ 12   เด็กหญิงพลอยชมภู  เล็กยา    ครูทีี่ปรึกษา นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน์
9  คณิตศาสตร์        การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3    คะแนน   75  เหรียญเงิน
อันดับที่ 7
1. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริใย
2. เด็กชายปรัชญา  วีระสิทธิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
2. นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน์
10  คณิตศาสตร์     การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6  คะแนน 65  เหรียญทองแดง     อันดับที่7        นายบวรวงศ์  เทียมศรี  ครูทีี่ปรึกษา นางสาวเพชรัตน์  เอี่ยมสอาด
11  คณิตศาสตร์        การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3      คะแนน    52        เข้าร่วม
อันดับที่    5    เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม   ครูทีี่ปรึกษานางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
12  คณิตศาสตร์        การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6       คะแนน   54        เข้าร่วม
อันดับที่  11    นางสาวพรรณนิภา  คล้ายพันธ์     ครูทีี่ปรึกษา   นางสาวสุนันทา  ภักดีวณิชย์
13  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  คะแนน 80.8
เหรียญทอง     อันดับที่ 6   นางสาวพิขญาดา  ระโยธี   ครูทีี่ปรึกษา  นางวรรธก  ธูปมงคล
14  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3   คะแนน   84.72
เหรียญทอง     อันดับที่ 6
1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กลจันทา
2. นายจักรณรงค์  ทองอินทร์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางวรรธก  ธูปมงคล
2. นายวุฒิคุณ  แม้นเขียว
15  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  คะแนน   84.5
เหรียญทอง     อันดับที่ 9
1. นายสรัล  ศรีนนท์
2. นางสาวอาทิตยา  นิยมถิ่น
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางวรรธก  ธูปมงคล
2. นางเมตตา  เจริญโพธิ์
16  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6    คะแนน 94  เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒  นางสาวสิริรัตน์  ปรางโท้  ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
17  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3    คะแนน 80    เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒    เด็กหญิงอานันดา  พลาชีวิน  ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
18  ศิลปะ-ทัศนศิลป์     การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3   คะแนน  70
เหรียญเงิน      อันดับที่ 4   เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หอมสุวรรณ์   ครูทีี่ปรึกษา นางสุธิตา  นิลวัฒนา
19  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  คะแนน   84
เหรียญทอง    อันดับที่   4
1. เด็กหญิงขวัญคีณี  แสงทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ท้วมคล้าย
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายอาทิตย์  พลตรี
2. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
20  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3           คะแนน   75
เหรียญ เงิน    อันดับที่   9   เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง   ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
21  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6          คะแนน    80
เหรียญทอง     อันดับที่  4   นายนันทวัฒน์  รามณี    ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
22  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3         คะแนน  85                 เหรียญทอง
อันดับที่8
1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรางโท้
2. เด็กชายสรรชัย  มงคล
3. เด็กชายเจตนิพัทน์  สอนน้อย
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี
23  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6        คะแนน   85                      เหรียญทอง
อันดับที่4
1. นางสาวศิริพร  กาญจนสุวรรณ
2. นายสหรัฐ  กลิ่นนิ่ม
3. นางสาวอภิญญา  เอี่ยมงาม
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี
24  ศิลปะ-ดนตรี        การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3     คะแนน    79.33
เหรียญเงิน     อันดับที่ 8      เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญรัตน์  ครูทีี่ปรึกษา นายกิตติพงษ์พันธ์  ผ่องผดุง
25  ศิลปะ-นาฏศิลป์    การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  คะแนน  79.4   เหรียญ เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปอติ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงนิชาภา  มั่นใจ
4. เด็กหญิงวิราวรรณ  เทพณรงค์
5. เด็กหญิงสรพรรณ  จันทร์สุวรรณ์
6. เด็กหญิงอรินดา  ปัญญา
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายสมเกียรติ  ตะเภาทอง
2. นางสาวภัทราภรณ์  แดงชาวนา
26  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3   คะแนน  70
เหรียญเงิน     อันดับที่ 5    เด็กหญิงยลรดา  เชยจันทร์   ครูทีี่ปรึกษา นางสาวจินตนา  บุญรักษา
27  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6  คะแนน  65.8
เหรียญทองแดง   อันดับที่   7  นางสาวศศิวรรณ  อ่ำทิม   ครูทีี่ปรึกษานางสาวกุสุมา  ฤทธิ์บำรุง
28  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3                 คะแนน   42
อันดับที่11    เด็กหญิงธีรดา  สูงสันเขต       ครูทีี่ปรึกษา นางสาวจินตนา  บุญรักษา
29  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6                 คะแนน   61.4
เหรียญทองแดง           อันดับที่  9      นายมานพ  คงหอม   ครูทีี่ปรึกษา นางสุคนธิ์ทิพย์  ไชยโยธา
30  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3                คะแนน  42.33
อันดับที่11    เด็กหญิงพรทิพย์  คำนุกูล  ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวจินตนา  บุญรักษา
31  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6                คะแนน  23
อันดับที่10  นางสาวชรินรัตน์  เจริญเสม   ครูทีี่ปรึกษา นางจริยา  เชิดชูพันธ์
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 คะแนน 63.16  เหรียญทองแดง
อันดับที่   5
1. เด็กชายกฤษกร  มุกดากรรณ์
2. เด็กหญิงมินตรา  กลัดเพ็ชร
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
2. Mr.Cai  Yan An
33  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6     คะแนน  73.66                 เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
1. นางสาวกมลชนก  โม่งวัน
2. นางสาวจณิตา  โชคบัณฑิต
3. นายชัยพล  กลิ่นอ่อน
4. นายธนธรณ์  นกแช่ม
5. นางสาวปริญญา  สินสิงห์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
2. Mr.Cai  Yan An
34  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3   68  เหรียญทองแดง
อันดับที่ 11
1. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีอารยชาติ
2. เด็กชายธีรชัย  ลบเกตุ
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวจินตนา  บุญรักษา
2. Mr.Justin  Cheketon
35  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3   คะแนน  86                      เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑          1. เด็กชายจตุพร  เชื้อเพชร
2. เด็กชายนฤเบศ  นาคแก้วเทศ
3. เด็กชายภาณุมาศ  ปรางโท้
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
36  หุ่นยนต์  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6  คะแนน 80 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. นางสาวดวงหทัย  พุ่มเจริญ
2. นางสาวยอดมณี  ยอดเกิด
3. นางสาววิชญาดา  เปรมศักดิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
37  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3       คะแนน  100       เหรียญทองชนะเลิศ
1. เด็กชายบุรินทร์  ยอดเกิด
2. เด็กชายวีระ  คุ้มเกรง
3. เด็กชายอรรถพงษ์  สมานวง
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
38  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6        95                      เหรียญ ทอง ชนะเลิศ  1. นายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางสาวสุชาดา  คล้ายเพียร
3. นายเรืองกิตติ์  พิทักษ์ธนเนตร
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
39  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 คะแนน98        เหรียญทองชนะเลิศ
1. เด็กชายจีรศักดิ์  จิตราวัลย์
2. เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ศักดิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
40  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6  คะแนน 92        เหรียญ ทองชนะเลิศ                1. นายชัยชนะ  พุ่มไสว
2. นายนราธิป  บุญยิ่ง
3. นายอธิวัฒน์  มิตตะขบ
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
41  เรียนรวม – ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
คะแนน 95      เหรียญทองชนะเลิศ  เด็กชายรัตติศักดิ์  นุ่มมีศรี  ครูทีี่ปรึกษา นางสุธิตา  นิลวัฒนา

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ารอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ คว้ารางวัลจากเวทีระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ประสบความสำเร็จ คว้ารางวัลจากเวทีระดับประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดย เทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วย…
๑)การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒)การประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ ๑
๓)การประกวดแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รองชนะเลิศอันดับ ๒
ขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระดับภาค 

คว้าแชมป์… นักเตะจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)
กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระดับภาค
——————————————————————————————
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา.. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทำการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค
ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยลงสนามแข่งขันพบกับ ทีมฟุตบอลนักเรียน จากโรงเรียนพิบูย์วิทยาลัย จ.ลพบุรี ผลปรากฏว่า.. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ เฉือนเอาชนะ โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย จ.ลพบุรี ไป 1 – 0 ทำให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ คว้าแชมป์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระดับภาค 6 ไปครอง…รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 30,000 บาท โดยมีนายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผอ.ร.ร.สกจ.นว. เป็นผู้จัดการทีม /ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม / นายสุรชาติ องอาจ ผู้ฝึกสอน / นายนัฐรพันธ์ จิราพงษ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน / นายนภดล ทองจันทร์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน/ นายนิพัญน์ รอดสม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ..
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 จัดโดยธนาคารออมสิน.. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน และโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School Bank) ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาโดยจัดให้มีการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน โดยมีการแข่งขันประกอบไปด้วย 3 ชนิดกีฬา คือ (1.)ฟุตบอลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี )(2.)บาสเกตบอลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) (3.) วอลเล่ย์บอลหญิง (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) ซึ่งแต่ละชนิดกีฬาจะทำการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป…

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

หุ่นยนต์ ไทยไฟต์ ชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

หุ่นยนต์รางวัลชนะเลิศอันดับ1ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7  ได้มาแสดงในที่ประชุมอบจ.และการประชุมสภาอบจ.นว.คว้ามาครบ5รางวัล ร่วมภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติยศของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รางวัลชนะเลิศอันดับ1ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2018  วันที่ 18 สิงหาคม 2561  จัดการแข่งขันโดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ได้ส่งหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขันในราย การแข่งขัน Robo Thai fight (การต่อสู้ของหุ่นยนต์ “จิ๋วจอมพลัง”)  ได้รับรางวัลดังนี้

  1. นายภานุมาศ ปรางโท้  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานฯ
  2. นายพัทธนันท์ กลิ่นนิ่มนวล และนายประกายเพชร มั่นใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายวีระ คุ้มเกรงและนายปรเมศร์  สืบทายาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นางสาววิชญาดา เปรมศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. นายจีรศักดิ์ จิตราวัลย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านการสนัยสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง “หอมกลิ่นกุหลาบ…ที่นครสวรรค์”

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง “หอมกลิ่นกุหลาบ…ที่นครสวรรค์” มาตรฐานด้านครูที่ปรึกษาและมาตรฐานด้านครอบครัว โดยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๒ พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น