ผลงานทางวิชาการ นางสาวมรรยาท ปรีชาชาญ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางสาวมรรยาท   ปรีชาชาญ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ปีการศึกษา      2560

บทคัดย่อ

ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา                  ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)   นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัด              การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม รายวิชา                ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน              31  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  เอกสารประกอบ                  การเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัด          การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72
 2. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบ การเรียน รายวิชา ง20223  ผัก ผลไม้วิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 83.42/81.29  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.12 คิดเป็นร้อยละ 30.60 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 16.48 คิดเป็นร้อยละ 82.40 สรุปว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง20223 ผัก ผลไม้วิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  นางสาวมรรยาท ปรีชาชาญ  โทร:0855417219 Facebook:ning ning

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผลงานทางวิชาการ นางณัฏฐิกานต์ แสงอุทัย

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

ผลงานทางวิชาการ นางสาวมรรยาท   ปรีชาชาญ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย
นางสาวมรรยาท   ปรีชาชาญ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ปีการศึกษา      2561

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถใน  การเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3) เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนตามรูปแบบการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1             ปีการศึกษา  2561  จำนวน 31 คน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            ปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             แบบประเมินทักษะปฏิบัติ  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีชื่อเรียกว่า PEUAM Model    มีองค์ประกอบ คือ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน  วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้    โดยกระบวนการเรียนการสอนมี  5  ขั้นตอน  คือ
  1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Prepare : P)
  2) ขั้นให้ความรู้ (Educate : E)
  3) ขั้นเข้าใจเนื้อหาสาระ/เทคนิควิธีการ (Understand the content / techniques of the method : U)
  4) ขั้นลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง (Act properly : A)
  5) ขั้นวัดและประเมินผล (Measure and Evaluation : M)  และรูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.82/82.09  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
 3. ทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด     ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  นางสาวมรรยาท ปรีชาชาญ  โทร:0855417219 Facebook:ning ning

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ โรงเรียนนครสวรรค์  ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

1    ภาษาไทย           การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3     คะแนน 63  เหรียญทองแดง
อันดับที่ 14          เด็กหญิงกวินธิดา  พลอยงาม  ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
2    ภาษาไทย          การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6     คะแนน 74.5      เหรียญ เงิน         อันดับที่12          นางสาวณัฐสุดา  ดีมั่น       ครูทีี่ปรึกษา   นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
3    ภาษาไทย           การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6        คะแนน    60              เหรียญทองแดง      อันดับที่11        นางสาวพิชญาภา  บุญเนตร  ครูทีี่ปรึกษา นายเปรมวิทย์  ทองเชื้อ
4    ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3       คะแนน 94
เหรียญทอง     อันดับที่  7    เด็กหญิงปิยะมาส  มากเมือง  ครูทีี่ปรึกษานางสาววราภรณ์  บุญคง
5    ภาษาไทย       การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  คะแนน 66.5
เหรียญทองแดง อันดับที่  8
1. เด็กหญิงกนกพร  มีเพชร
2. เด็กหญิงสิริโสภา  พุ่มกล่อม
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาววราภรณ์  บุญคง
2. นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
6    คณิตศาสตร์  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3   คะแนน 67 เหรียญทองแดง
อันดับที่ 8    เด็กหญิงวิฌาวรรณ  ศรีประเสริฐ   ครูทีี่ปรึกษา นางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
7    คณิตศาสตร์     การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 คะแนน 82  เหรียญทอง
อันดับที่ 5       นางสาววริศรา  แสงวิเชียร    ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวสุนันทา  ภักดีวณิชย์
8  คณิตศาสตร์        การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3     คะแนน 14        เข้าร่วม
อันดับที่ 12   เด็กหญิงพลอยชมภู  เล็กยา    ครูทีี่ปรึกษา นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน์
9  คณิตศาสตร์        การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3    คะแนน   75  เหรียญเงิน
อันดับที่ 7
1. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริใย
2. เด็กชายปรัชญา  วีระสิทธิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
2. นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน์
10  คณิตศาสตร์     การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6  คะแนน 65  เหรียญทองแดง     อันดับที่7        นายบวรวงศ์  เทียมศรี  ครูทีี่ปรึกษา นางสาวเพชรัตน์  เอี่ยมสอาด
11  คณิตศาสตร์        การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3      คะแนน    52        เข้าร่วม
อันดับที่    5    เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม   ครูทีี่ปรึกษานางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
12  คณิตศาสตร์        การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6       คะแนน   54        เข้าร่วม
อันดับที่  11    นางสาวพรรณนิภา  คล้ายพันธ์     ครูทีี่ปรึกษา   นางสาวสุนันทา  ภักดีวณิชย์
13  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  คะแนน 80.8
เหรียญทอง     อันดับที่ 6   นางสาวพิขญาดา  ระโยธี   ครูทีี่ปรึกษา  นางวรรธก  ธูปมงคล
14  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3   คะแนน   84.72
เหรียญทอง     อันดับที่ 6
1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กลจันทา
2. นายจักรณรงค์  ทองอินทร์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางวรรธก  ธูปมงคล
2. นายวุฒิคุณ  แม้นเขียว
15  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  คะแนน   84.5
เหรียญทอง     อันดับที่ 9
1. นายสรัล  ศรีนนท์
2. นางสาวอาทิตยา  นิยมถิ่น
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางวรรธก  ธูปมงคล
2. นางเมตตา  เจริญโพธิ์
16  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6    คะแนน 94  เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒  นางสาวสิริรัตน์  ปรางโท้  ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
17  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3    คะแนน 80    เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒    เด็กหญิงอานันดา  พลาชีวิน  ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
18  ศิลปะ-ทัศนศิลป์     การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3   คะแนน  70
เหรียญเงิน      อันดับที่ 4   เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หอมสุวรรณ์   ครูทีี่ปรึกษา นางสุธิตา  นิลวัฒนา
19  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  คะแนน   84
เหรียญทอง    อันดับที่   4
1. เด็กหญิงขวัญคีณี  แสงทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ท้วมคล้าย
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายอาทิตย์  พลตรี
2. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
20  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3           คะแนน   75
เหรียญ เงิน    อันดับที่   9   เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง   ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
21  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6          คะแนน    80
เหรียญทอง     อันดับที่  4   นายนันทวัฒน์  รามณี    ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
22  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3         คะแนน  85                 เหรียญทอง
อันดับที่8
1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรางโท้
2. เด็กชายสรรชัย  มงคล
3. เด็กชายเจตนิพัทน์  สอนน้อย
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี
23  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6        คะแนน   85                      เหรียญทอง
อันดับที่4
1. นางสาวศิริพร  กาญจนสุวรรณ
2. นายสหรัฐ  กลิ่นนิ่ม
3. นางสาวอภิญญา  เอี่ยมงาม
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี
24  ศิลปะ-ดนตรี        การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3     คะแนน    79.33
เหรียญเงิน     อันดับที่ 8      เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญรัตน์  ครูทีี่ปรึกษา นายกิตติพงษ์พันธ์  ผ่องผดุง
25  ศิลปะ-นาฏศิลป์    การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  คะแนน  79.4   เหรียญ เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปอติ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงนิชาภา  มั่นใจ
4. เด็กหญิงวิราวรรณ  เทพณรงค์
5. เด็กหญิงสรพรรณ  จันทร์สุวรรณ์
6. เด็กหญิงอรินดา  ปัญญา
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายสมเกียรติ  ตะเภาทอง
2. นางสาวภัทราภรณ์  แดงชาวนา
26  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3   คะแนน  70
เหรียญเงิน     อันดับที่ 5    เด็กหญิงยลรดา  เชยจันทร์   ครูทีี่ปรึกษา นางสาวจินตนา  บุญรักษา
27  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6  คะแนน  65.8
เหรียญทองแดง   อันดับที่   7  นางสาวศศิวรรณ  อ่ำทิม   ครูทีี่ปรึกษานางสาวกุสุมา  ฤทธิ์บำรุง
28  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3                 คะแนน   42
อันดับที่11    เด็กหญิงธีรดา  สูงสันเขต       ครูทีี่ปรึกษา นางสาวจินตนา  บุญรักษา
29  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6                 คะแนน   61.4
เหรียญทองแดง           อันดับที่  9      นายมานพ  คงหอม   ครูทีี่ปรึกษา นางสุคนธิ์ทิพย์  ไชยโยธา
30  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3                คะแนน  42.33
อันดับที่11    เด็กหญิงพรทิพย์  คำนุกูล  ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวจินตนา  บุญรักษา
31  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6                คะแนน  23
อันดับที่10  นางสาวชรินรัตน์  เจริญเสม   ครูทีี่ปรึกษา นางจริยา  เชิดชูพันธ์
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 คะแนน 63.16  เหรียญทองแดง
อันดับที่   5
1. เด็กชายกฤษกร  มุกดากรรณ์
2. เด็กหญิงมินตรา  กลัดเพ็ชร
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
2. Mr.Cai  Yan An
33  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6     คะแนน  73.66                 เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
1. นางสาวกมลชนก  โม่งวัน
2. นางสาวจณิตา  โชคบัณฑิต
3. นายชัยพล  กลิ่นอ่อน
4. นายธนธรณ์  นกแช่ม
5. นางสาวปริญญา  สินสิงห์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
2. Mr.Cai  Yan An
34  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3   68  เหรียญทองแดง
อันดับที่ 11
1. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีอารยชาติ
2. เด็กชายธีรชัย  ลบเกตุ
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวจินตนา  บุญรักษา
2. Mr.Justin  Cheketon
35  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3   คะแนน  86                      เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑          1. เด็กชายจตุพร  เชื้อเพชร
2. เด็กชายนฤเบศ  นาคแก้วเทศ
3. เด็กชายภาณุมาศ  ปรางโท้
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
36  หุ่นยนต์  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6  คะแนน 80 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. นางสาวดวงหทัย  พุ่มเจริญ
2. นางสาวยอดมณี  ยอดเกิด
3. นางสาววิชญาดา  เปรมศักดิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
37  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3       คะแนน  100       เหรียญทองชนะเลิศ
1. เด็กชายบุรินทร์  ยอดเกิด
2. เด็กชายวีระ  คุ้มเกรง
3. เด็กชายอรรถพงษ์  สมานวง
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
38  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6        95                      เหรียญ ทอง ชนะเลิศ  1. นายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางสาวสุชาดา  คล้ายเพียร
3. นายเรืองกิตติ์  พิทักษ์ธนเนตร
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
39  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 คะแนน98        เหรียญทองชนะเลิศ
1. เด็กชายจีรศักดิ์  จิตราวัลย์
2. เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ศักดิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
40  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6  คะแนน 92        เหรียญ ทองชนะเลิศ                1. นายชัยชนะ  พุ่มไสว
2. นายนราธิป  บุญยิ่ง
3. นายอธิวัฒน์  มิตตะขบ
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
41  เรียนรวม – ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
คะแนน 95      เหรียญทองชนะเลิศ  เด็กชายรัตติศักดิ์  นุ่มมีศรี  ครูทีี่ปรึกษา นางสุธิตา  นิลวัฒนา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ารอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ คว้ารางวัลจากเวทีระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ประสบความสำเร็จ คว้ารางวัลจากเวทีระดับประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดย เทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วย…
๑)การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒)การประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ ๑
๓)การประกวดแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รองชนะเลิศอันดับ ๒
ขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระดับภาค 

คว้าแชมป์… นักเตะจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)
กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระดับภาค
——————————————————————————————
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา.. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทำการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค
ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยลงสนามแข่งขันพบกับ ทีมฟุตบอลนักเรียน จากโรงเรียนพิบูย์วิทยาลัย จ.ลพบุรี ผลปรากฏว่า.. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ เฉือนเอาชนะ โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย จ.ลพบุรี ไป 1 – 0 ทำให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ คว้าแชมป์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลนักเรียนชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระดับภาค 6 ไปครอง…รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 30,000 บาท โดยมีนายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผอ.ร.ร.สกจ.นว. เป็นผู้จัดการทีม /ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม / นายสุรชาติ องอาจ ผู้ฝึกสอน / นายนัฐรพันธ์ จิราพงษ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน / นายนภดล ทองจันทร์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน/ นายนิพัญน์ รอดสม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ..
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 จัดโดยธนาคารออมสิน.. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน และโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School Bank) ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาโดยจัดให้มีการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน โดยมีการแข่งขันประกอบไปด้วย 3 ชนิดกีฬา คือ (1.)ฟุตบอลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี )(2.)บาสเกตบอลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) (3.) วอลเล่ย์บอลหญิง (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) ซึ่งแต่ละชนิดกีฬาจะทำการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป…

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น