แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ผลงานทางวิชาการ ครูสุนันทา  ภักดีวณิชย์

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลงานทางวิชาการ  ครูสุภาพร    ปรีดา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รับสมัครเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

พี่ตูน HERO ของชาวสวนกุหลาบฯ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น. “ตูน บอดี้สแลม”ได้ก้าวเข้าสู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ท่ามกลางความดีใจอย่างสุดซึ้งของน้อง ๆ ชาวสวนกุหลาบ ที่ได้เห็นพี่ที่เป็นตัวอย่างในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ  ในโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอด LED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ใบเสนอราคาซื้อหลอดไฟ

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์) โดยมีนางจิตรา หมีทอง ประธานสภาอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดอบรม วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนสวนกุหลาบฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้ได้เรียนรู้,ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถตัดสินใจทางการเมืองโดยการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีคุณภาพ การอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานสอดแทรกความรู้เรื่อง “การเมืองกับชีวิตและสถานการณ์บ้านเมือง” ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาบรรยาย

เรื่องและภาพโดย ครูสุธินันท์  อยู่ยง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น