ประวัติโรงเรียน

ผ่านการบอกเล่าจากความทรงจำของ  พันเอกประยูร  อภัยพิมพ์  ข้าราชการบำนาญ  (อดีตนายทหารสวัสดิการ  มณฑลทหารบกที่ 4 ผู้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม  ครั้งยังอยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 4)  และ  นางสาวทิพรัตน์  ศรีรัตนะ (ข้าราชการบำนาญ  อดีตครูเก่าโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม) โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกองทัพบก  โดยมีมณฑลทหารบกที่ 4  ดูแลและบริหาร  ทั้งนี้  เนื่องจากต้องการให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรหลานทหารในค่ายจิรประวัติ  โดยทำการสอนที่บ้านพักนายทหารระดับเสนาธิการ ต่อมาได้ขยายกิจการโดยจัดทำเป็นโรงเรียนเปิดทำการสอน  ณ  บริเวณที่ตั้งวิหารหลวงพ่อขาวในปัจจุบัน  (ใกล้บ้านพักผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  31  ในปัจจุบัน)  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนทหารสงเคราะห์  เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  แต่การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง  เนื่องจากอยู่ในภาวะสงครามโลก  ครั้งที่ 2
เมื่อสิ้นสุดสงครามโลก  ได้ย้ายกิจการโรงเรียนมาตั้งที่แห่งใหม่เพราะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ตามความต้องการของชุมชน  โดยใช้ที่ตั้ง   ณ   แผนกการฝึกกำลังสำรองในปัจจุบัน  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  ให้อยู่ในความดูแล มณฑลทหารบกที่ 4  โดยให้สวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 4  เป็นผู้บริหาร และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม  ตามชื่อค่ายจิรประวัติ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบสหศึกษา  นักเรียนชายและหญิงใส่เสื้อสีขาว  กระโปรงและกางเกงเป็นสีเขียวทหาร  ปักอักษรย่อ  จ.ป.
ปี พ.ศ. 2517  พลตรีเยี่ยม   อินทรกำแหง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  4  (ยศและตำแหน่งขณะนั้น)  มีความประสงค์จะให้โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างสมบูรณ์  เพราะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมาก  จึงได้โอนกิจการโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม  จากกองทัพบกไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   โดยมี  นายสายยนต์   เอี่ยมประสงค์   เป็นอาจารย์ใหญ่   ซึ่งยังคงใช้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม  แต่เปลี่ยนสีกางเกงและกระโปรงเป็นสีดำ  นักเรียนปักอักษรย่อ  จ.ว.  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และให้ลดชั้นประถมศึกษาไปทุกปี  จนเหลือเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยทำการมอบโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อ  วันที่  7  พฤศจิกายน  2517  มี นายสำเนาว์  สินาคม  เป็นผู้ประสานงาน  นายประจวบ  คำบุญรัตน์  เป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ
ต่อมากองทัพบกได้มอบที่ดินให้กับโรงเรียน  จำนวน  100  ไร่  โดยใช้เป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน (เดิมคือสนามม้า) ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม  ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีผู้บริหารผ่านมา  จำนวนทั้งสิ้น  9  คน  ดังนี้

 1. นายสายยนต์  เอี่ยมประสงค์
 2. นายเขจร  เปรมจิตต์
 3. นายธำรง  แพรนิมิต
 4. นายเฉลิม  หงษ์สัมฤทธิ์
 5. นายวิจารณ์  ภักดีรัตน์
 6. นายวิวัฒน์  อนิวรรตกูล
 7. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ
 8. นายประสิทธิ์  อุทยานวิทยา
 9. ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมี  พระราชประสงค์ให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึง  โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม  ในสมัยของ ดร.กอบกิจ   ส่งศิริ   จึงขอเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ในลำดับที่  9  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์  ทั้งนี้ ได้มองเห็นความเชื่อมต่ออันเป็นรากเหง้าทางการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะแม้พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช  ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาทับทิม  ก็ทรงเคยศึกษาอยู่  ณ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ตามปรากฏหลักฐานเลขประจำพระองค์  001  และทรงเป็น  1  ใน  18  ศิษย์เก่าดีเด่นสวนกุหลาบวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ   ทรงพระราชทานบรมราชานุญาตประกาศชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์   เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2550  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติประวัติอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวนครสวรรค์  อย่างหาที่สุดมิได้  หลังจากได้รับพระราชทานนามโรงเรียน มีผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

 1. นายหิรัญ  สถาพรพิบูลย์
 2. นายประมวล  อ่วมงาม
 3. นายนภางค์พงศ์  เปรมจิตต์
 4. นายอภิรักษ์  อุ่นใจ

ปัจจุบัน  นายอภิรักษ์  อุ่นใจ  ผุ้อำนวยการ  ได้กำหนดนโยบาย ให้พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านกิจกรรม   การเรียนการสอน   ตลอดจนคุณธรรม   จริยธรรมแก่นักเรียนให้ก้าวสู่ความไว้วางใจ   ของชาวนครสวรรค์   สมกับที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เครือข่ายที่  9  จึงนับเป็นการพัฒนาวงการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ อีกโรงเรียนหนึ่ง  ที่จะนำพานักเรียนในภูมิภาคให้มีโอกาสได้ก้าวหน้าสืบไป

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s