ผลงาน/นวัตกรรม

นวัตกรรมอันเกิดจากการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา
สถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์

ชื่อนวัตกรรม ผจญภัยตำนานมังกรนครสวรรค์
ผู้พัฒนานวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม………อ่านต่อ

นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนแบบ”บล็อกคอร์ส”
ผู้พัฒนา น.ส.สุวิมล แซ่เตียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
ความสำคัญของสภาพปัญหา
เนื่องจากการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ทำให้เกิดปัญหากับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะทางด้านกีฬา และเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ต้องเข้าห้องเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ ตามแผนการเรียนที่โรงเรียนจัดให้ พบว่านักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดังกล่าวต้องขาดเรียน โดยต้องเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ เริ่มจากการฝึกซ้อม-เก็บตัว การเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งต้องใช้เวลาในกิจกรรมนั้นๆ หลายวัน ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนโดยตรง เช่น ผลการเรียนติด “ศูนย์” ติด “ร” หรือ “มส” เป็นการสูญเปล่าทางการศึกษาทั้งตัวนักเรียนเอง และผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย “จิรประวัติ” นครสวรรค์ จึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักกีฬา โดยใช้แนวการจัดการเรียนการสอน แบบ “บล็อกคอร์ส”

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ “นักกีฬา” ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 28 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จำนวน 27 คน
วิธีดำเนินการ
1. ศึกษา หลักการ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรแบบ “บล็อกคอร์ส”
2. สร้าง หลักสูตรสำหรับนักกีฬาแบบ “บล็อกคอร์ส”
3. กำหนดบทบาทครูที่รับภาระการสอนแบบ “บล็อกคอร์ส” ตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน การสอน ทั้งในด้านสาระการเรียนรู้ และกระบวนการวัดผลในรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดต่อนักเรียน
4. นำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอนให้จบหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในตาราง เมื่อเรียนจบตัดเกรด และทราบผลการเรียน
5. นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการใช้หลักสูตร
ผลการใช้นวัตกรรม
นักกีฬาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีผลการเรียนสูงขึ้น ไม่ติด “0” “ร ” “มส” สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย

นวัตกรรม สมุดสื่อสาร
ผู้พัฒนา นายเอนก ปัญญากาวิน นางสาวกุสุมา ฤทธิ์บำรุง และนางสาวสุวิมล แซ่เตียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
ความสำคัญของสภาพปัญหา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านหน่วยงานต้นสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีการถ่ายโอนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนครู อีกทั้งสภาพครูที่ปฏิบัติการสอนก็มีความไม่แน่นอนเพราะเป็นครูอัตราจ้างระยะสั้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จ้างมาปฏิบัติหน้าที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้และการดูแลนักเรียน อีกทั้งนักเรียนของโรงเรียนก็มีสภาพเหลื่อมล้ำและหลากหลายมีทั้งมาจากครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขนาดใหญ่ นักเรียนบางคนต้องเดินทางจากต่างจังหวัดมาเช่าหอพักเพื่อเรียนหนังสือตามลำพัง ในขณะที่โรงเรียนมีพันธกิจต้องขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวงและหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาในฐานะที่เป็นสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบ จากสภาพอุปสรรคและปัญหาดังกล่าวแล้ว โรงเรียนจึงพัฒนาสมุดสื่อสารขึ้นโดยพัฒนาจากสมุดจดการบ้านของนักเรียนประถมศึกษาแต่ได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนมัธยมศึกษาออกแบบต่อยอดเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง มอบให้นักเรียนแต่ละคนทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอในเป้าหมายการดำเนินชีวิต ทั้งด้านการเรียน ด้านกิจกรรม ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และอื่นๆ บันทึกภาระงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา การบ้านที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน สมุดสื่อสารยังใช้แจ้งคะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค เพื่อให้นักเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการเตรียมตัวทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีแบบบันทึกความถนัด และความเป็นเลิศเฉพาะทางของนักเรียนอีกด้วย
สมุดสื่อสาร จึงเป็นนวัตกรรมอันเกิดจากการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา ที่สร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการชั้นเรียนและครอบครัวให้เป็นรูปธรรม นวัตกรรมนี้ทำให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ ) นครสวรรค์ ที่มีปัญหาขาดแคลนครู ครูปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และนักเรียนอยู่ในสภาวะเสี่ยงหลากหลายด้าน สามารถส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแต่ละคนให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ตามวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบได้ลงตัว
วัตถุประสงค์
1. ให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการในประสิทธิผลทางการศึกษา
2. ให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองร่วมกันส่งเสริมผู้เรียนให้เจริญเติบโตตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
3. ควบคุมคุณภาพระบบบริหารจัดการระดับชั้นเรียนและครอบครัวตามมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง”

วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง และระดมความคิดในการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้และการดูแลนักเรียน ท่ามกลางข้อจำกัดต่างๆ ของโรงเรียน
2. วิเคราะห์เค้าโครงของสมุดบันทึกการบ้าน แล้วร่วมกันออกแบบ สมุดสื่อสาร ให้ตอบสนองต่อการใช้งานตามระบบการบริหารจัดการระดับชั้นเรียนและครอบครัว
3. จัดทำต้นแบบ สมุดสื่อสาร และวางแผนการนำไปใช้เป็นสื่อระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อบริหารคุณภาพตามระบบบริหารจัดการระดับชั้นเรียนและครอบครัว
4. นิเทศครู ประชุมชี้แจงนักเรียน และผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเป้าหมาย และวิธีการนำ สมุดสื่อสาร ไปใช้
5. ผลิตและใช้นวัตกรรม สมุดสื่อสาร ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
6. ควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการใช้นวัตกรรม สมุดสื่อสาร
7. ประเมินผลการใช้นวัตกรรม สมุดสื่อสาร ขับเคลื่อนคุณภาพระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนและครอบครัว คุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และประสิทธิผลนักเรียน
8. ปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม สมุดสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นิเทศครู และประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้ใส่ใจในการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง

ผลการดำเนินงาน
1. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองสามารถใช้ สมุดสื่อสาร กำกับติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองรับรู้ปัญหาและพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนโดยเฉพาะผลการเรียน ทำให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที
3. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสื่อสารกันในเรื่องการเรียนผ่าน สมุดสื่อสาร
4. ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองสามารถสื่อสารในเรื่องการพัฒนานักเรียนผ่าน สมุดสื่อสาร ทำให้สามารถร่วมกันกำกับดูแลนักเรียนให้มีแผนชีวิต แผนการศึกษา และมีทิศทางพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ
5. โรงเรียนสามารถควบคุม กำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพ ของระบบบริหารจัดการระดับชั้นเรียนและครอบครัวจาก สมุดสื่อสาร

โฆษณา