สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางวรรธก ธูปมงคล
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายสาคริตธ์ วิทยาขาว
ครูชำนาญการพิเศษนางเมตตา เจริญโพธิ์
ครู คศ.1

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆะบูชา

รับประเมินสถานศึกษาพอเพียง

นวัตกรรมอันเกิดจากการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯศึกษา
สถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์

ชื่อนวัตกรรม ผจญภัยตำนานมังกรนครสวรรค์
ผู้พัฒนานวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นวัตกรรรมการศึกษาอันเกิดจากการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการระดับรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ต้องพัฒนานวัตกรรม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นรากเหง้า วิถีชีวิต และอารยธรรมของคน ก่อให้เกิดสำนึกเห็นคุณค่า มีความภูมิใจในศักดิ์ศรีของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ความภูมิใจนี้ทำให้คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีสิ่งดีอยู่ในคนทุกคน และสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในระดับสูงได้อย่างมีทิศทางชัดเจน
ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารสะดวกรวดเร็ว เราจะมีโอกาสได้อ่าน ได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ ของคนอื่นมากและรวดเร็ว ซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะไปศึกษา ค้นคว้าความคิดริเริ่ม วัฒนธรรมของคนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่กำลังหายไปคือ ความเป็นรากเหง้า ของตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเราควรอนุรักษ์ไว้ให้ตนเองและสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังได้ทราบและหวงแหน
การเรียนรู้ในปัจจุบันนี้จึงควรส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาความรู้ของเยาวชนในรูปแบบเหมาะสมเพื่อปลูกฝัง รักษา และสืบทอดความเป็นรากเหง้าของสังคมมนุษย์ในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งจะสร้างความรักและภาคภูมิใจให้เกิดในตัวเยาวชน อันนำไปสู่การมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์เผยแผ่วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กับบุคคลอื่นได้ดีต่อไป
จากความสำคัญและคุณค่าของเรื่องราวในอดีต คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องผจญภัยตำนานมังกรสวรรค์ขึ้น ซึ่งนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตของนครสวรรค์ผ่านรูปแบบโครงงาน โดยใช้การเล่นเกมเศรษฐีเป็นสื่อกลาง ซึ่งจะช่วยให้ ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้จากการเล่นเกม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนรากเหง้าของวิถีชีวิตตนเอง และอนุรักษ์ท้องถิ่นตนเองสืบไป

วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม
1. เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ตำนานท้องถิ่นนครสวรรค์ผ่านเกม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเกม

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 16 คน

หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้พัฒนานวัตกรร
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประวัติสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน
4. ความรู้เกี่ยวกับเกม
5. ทฤษีความรู้เกี่ยวกับความพึงพอใจ

แบบโครงสร้างหรือองค์ประกอบของนวัตกรรม
องค์ประกอบของนวัตกรรม ผจญภัยตำนานมังกรนครสวรรค์ ประกอบด้วย
1. ส่วนที่ 1 คำชี้แจงการเล่นเกม หน้าที่ของนายธนาคาร และผู้เล่นเกม
2. ส่วนที่ 2 อุปกรณ์การเล่นเกม ประกอบด้วย ชุดคำถาม แผนผังการเล่นเกม ธนบัตร บัตรคำต่าง ๆ
เช่น บัตรคำสถานที่ บัตรดวง เป็นต้น
วิธีปรับปรุง พัฒนา หรือสร้างนวัตกรรม
๑. วิเคราะห์หลักสูตรในรายวิชาท้องถิ่นศึกษา(รายวิชาเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคัดเลือกเนื้อหาสถานที่ พร้อมกับกำหนดหัวข้อที่ต้องการสร้างเกม
2. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
2.๑. การสัมภาษณ์ ผู้จัดทำได้ขอคำอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาเพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์บุคคลต่อไปนี้
– อาจารย์ภิรญา โพธิ์พิทักษ์ (ด้านบริบทสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์)
สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
– อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา (ด้านสื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้)
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
– อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ (ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์)
สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
– นางสุดารัตน์ โชคสัจจะวาที เจ้าหน้าที่แนะนำการไหว้เจ้า ศาลเจ้าแม่หน้าผา – นางสมศรี ยามโฮ่ ปราชญ์ชาวบ้าน (อายุ ๖๕ ปี)
2.๒. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
2.๓. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือนครสวรรค์ (จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์)
2.๔. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือท่องเที่ยวนครสวรรค์ (จัดทำโดยศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดนครสวรรค์)
2.๕. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือนครสวรรค์ (จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลาง เขต ๗)
2.๖. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา ท้องถิ่นของเรา ๑ จังหวัดนครสวรรค์
2.๗. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารอื่น ๆ ดังนี้
– คู่มือท่องเที่ยวนครสวรรค์
– สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
– ท่องเที่ยวนครสวรรค์
– แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
– ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
2.๘. สืบค้นจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
http://nsn.onab.go.th/index.php?option=com
http://housenumber13.weebly.com
http://www.holidaythai.com
https://th.wikipedia.org
http://www.sadoodta.com
3. วิเคราะห์ คัดเลือกเนื้อหา เพื่อออกแบบ และ จัดทำรูปเกม
4. นำเกมที่จัดทำไปสำเร็จ ไปทดลองกับนักเรียนชั้น ม.2 ที่ไม่ใช่นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบเครื่องมือ จำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน พบว่ามีปัญหาในการเล่นดังนี้
– ตัวอักษรเล็กเกินไปทำให้ผู้เล่นมองไม่เห็น
– ผู้เล่นยังไม่มีความรู้เพียงพอต่อการตอบคำถามระหว่างเล่นเกม
5. นำข้อเสนอแนะ มาจัดทำเกมชุดที่สมบูรณ์ และปรับวิธีเล่นเกม
6. นำเกมชุดที่สมบูรณ์ ไปใช้จริง และสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจภายหลังการเล่นเกม
7. จัดทำรูปเล่มโครงงานเล่มที่สมบูรณ์
8. เผยแพร่ผลงาน พร้อมสาธิตเกมประกอบ

วิธีดำเนินการ การบริหารจัดการหรือการนำนวัตกรรมไปใช้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม จึงได้ออกแบบวิธีการดำเนินงานดังนี้
1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และ วิธีการเล่นเกมแก่นักเรียน
2. มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
2.1 นักเรียนคนที่ 1 ทำหน้าที่นายธนาคาร
2.2 นักเรียนคนที่ 3 – 6 ทำหน้าที่ผู้เล่นเกม
3. ดำเนินการเล่นเกมตามหน้าที่ของนักเรียน
4. สำรวจความพึงพอใจภายหลังการเล่นเกม
5. ทดสอบความรู้ ด้วยวิธีการตอบคำถาม

ประสิทธิผลจากการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย (ทำเครื่องหมาย ใน  เพียงข้อเดียว)
 บรรลุผลระดับพอใช้ (บรรลุผลประมาณร้อยละ 60 – 69)
 บรรลุผลระดับดี (บรรลุผลประมาณร้อยละ 70 – 79)
 บรรลุผลระดับดีมาก (บรรลุผลประมาณร้อยละ 80 ขึ้นไป)

การเผยแพร่นวัตกรรม
มีการนำเสนอแนวคิด โครงงาน ให้แก่นักเรียนในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2559 นำเสนอนวัตกรรมในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 “นครแม่สอดวิชาการ” จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 259 และ กิจกรรมพบผู้ว่าหน้าเสาธงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

สรุปผลการศึกษา
การจัดทำโครงงานผจญภัยตำนานมังกรสวรรค์ ทำให้คณะผู้จัดทำได้ศึกษาหาข้อมูล จากการสัมภาษณ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนทำให้คณะผู้จัดทำได้เกิดความรู้ใหม่ในเรื่องราวต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์โดยที่ไม่เคยทราบมาก่อน และทักษะที่สำคัญต่าง ๆในการจัดทำโครงงาน เช่นการเก็บรวบรวมข้อมูล มารยาทในการพูดคุยกับบุคคลต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความรู้ที่ได้รีบนั้นนำมาบูรณาการกับเกม ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่คณะผู้จัดทำให้ความสนใจ โดยเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ได้ดี
เมื่อโครงงานและสิ่งประดิษฐ์สำเร็จนี้คณะผู้จัดทำได้นำไปทดลองเล่นกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วงเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่า เกมสร้างความสนุกสนาน ความพอใจให้กับผู้เข้าร่วมเล่นตลอดจนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นผสมผสานไปกับการเล่นเกม ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน ช่วยผ่อนคลายความเครียดทางด้านอารมณ์และจิตใจและที่สำคัญส่งเสริมการมีสัมพันธภาพอันดีในระหว่างผู้ร่วมเล่นด้วยกัน

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s