ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ กวาดรางวัลมา 6 ถ้วย

ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีดานหุนยนตประจําจังหวัดนครสวรรค โรงเรียนหนองบัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ไดจัดกิจกรรมการแขงขันหุนยนต Mini-Rescue Robot  Invitation Championship 2017 ชิงถวยรางวัลเกียรติยศที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๕ โรงเรียนหนองบัว เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ทักษะการบังคับหุนยนต และไดประสบการณจากการแขงขัน นักเรียน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) ได้ส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รวม 6 ถ้วยรางวัล จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 31 ทีม 93 คน

เรื่องและภาพโดย ครูพิษณุ  ป้อมเสมา

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s