การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ โรงเรียนนครสวรรค์  ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

1    ภาษาไทย           การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3     คะแนน 63  เหรียญทองแดง
อันดับที่ 14          เด็กหญิงกวินธิดา  พลอยงาม  ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
2    ภาษาไทย          การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6     คะแนน 74.5      เหรียญ เงิน         อันดับที่12          นางสาวณัฐสุดา  ดีมั่น       ครูทีี่ปรึกษา   นางสาวชิดชนก  เวียงนิล
3    ภาษาไทย           การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6        คะแนน    60              เหรียญทองแดง      อันดับที่11        นางสาวพิชญาภา  บุญเนตร  ครูทีี่ปรึกษา นายเปรมวิทย์  ทองเชื้อ
4    ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3       คะแนน 94
เหรียญทอง     อันดับที่  7    เด็กหญิงปิยะมาส  มากเมือง  ครูทีี่ปรึกษานางสาววราภรณ์  บุญคง
5    ภาษาไทย       การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  คะแนน 66.5
เหรียญทองแดง อันดับที่  8
1. เด็กหญิงกนกพร  มีเพชร
2. เด็กหญิงสิริโสภา  พุ่มกล่อม
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาววราภรณ์  บุญคง
2. นางสาวศิริวรรณ  พุฒสุข
6    คณิตศาสตร์  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3   คะแนน 67 เหรียญทองแดง
อันดับที่ 8    เด็กหญิงวิฌาวรรณ  ศรีประเสริฐ   ครูทีี่ปรึกษา นางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
7    คณิตศาสตร์     การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 คะแนน 82  เหรียญทอง
อันดับที่ 5       นางสาววริศรา  แสงวิเชียร    ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวสุนันทา  ภักดีวณิชย์
8  คณิตศาสตร์        การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3     คะแนน 14        เข้าร่วม
อันดับที่ 12   เด็กหญิงพลอยชมภู  เล็กยา    ครูทีี่ปรึกษา นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน์
9  คณิตศาสตร์        การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3    คะแนน   75  เหรียญเงิน
อันดับที่ 7
1. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริใย
2. เด็กชายปรัชญา  วีระสิทธิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
2. นางสาวนงนุช  บุรุษพัฒน์
10  คณิตศาสตร์     การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6  คะแนน 65  เหรียญทองแดง     อันดับที่7        นายบวรวงศ์  เทียมศรี  ครูทีี่ปรึกษา นางสาวเพชรัตน์  เอี่ยมสอาด
11  คณิตศาสตร์        การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3      คะแนน    52        เข้าร่วม
อันดับที่    5    เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม   ครูทีี่ปรึกษานางสาวสุวิมล  แซ่เตียว
12  คณิตศาสตร์        การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6       คะแนน   54        เข้าร่วม
อันดับที่  11    นางสาวพรรณนิภา  คล้ายพันธ์     ครูทีี่ปรึกษา   นางสาวสุนันทา  ภักดีวณิชย์
13  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  คะแนน 80.8
เหรียญทอง     อันดับที่ 6   นางสาวพิขญาดา  ระโยธี   ครูทีี่ปรึกษา  นางวรรธก  ธูปมงคล
14  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3   คะแนน   84.72
เหรียญทอง     อันดับที่ 6
1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กลจันทา
2. นายจักรณรงค์  ทองอินทร์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางวรรธก  ธูปมงคล
2. นายวุฒิคุณ  แม้นเขียว
15  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  คะแนน   84.5
เหรียญทอง     อันดับที่ 9
1. นายสรัล  ศรีนนท์
2. นางสาวอาทิตยา  นิยมถิ่น
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางวรรธก  ธูปมงคล
2. นางเมตตา  เจริญโพธิ์
16  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6    คะแนน 94  เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒  นางสาวสิริรัตน์  ปรางโท้  ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
17  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3    คะแนน 80    เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒    เด็กหญิงอานันดา  พลาชีวิน  ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
18  ศิลปะ-ทัศนศิลป์     การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3   คะแนน  70
เหรียญเงิน      อันดับที่ 4   เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หอมสุวรรณ์   ครูทีี่ปรึกษา นางสุธิตา  นิลวัฒนา
19  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  คะแนน   84
เหรียญทอง    อันดับที่   4
1. เด็กหญิงขวัญคีณี  แสงทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ท้วมคล้าย
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายอาทิตย์  พลตรี
2. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
20  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3           คะแนน   75
เหรียญ เงิน    อันดับที่   9   เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง   ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
21  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6          คะแนน    80
เหรียญทอง     อันดับที่  4   นายนันทวัฒน์  รามณี    ครูทีี่ปรึกษา นายอาทิตย์  พลตรี
22  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3         คะแนน  85                 เหรียญทอง
อันดับที่8
1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรางโท้
2. เด็กชายสรรชัย  มงคล
3. เด็กชายเจตนิพัทน์  สอนน้อย
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี
23  ศิลปะ-ทัศนศิลป์   การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6        คะแนน   85                      เหรียญทอง
อันดับที่4
1. นางสาวศิริพร  กาญจนสุวรรณ
2. นายสหรัฐ  กลิ่นนิ่ม
3. นางสาวอภิญญา  เอี่ยมงาม
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
2. นายอาทิตย์  พลตรี
24  ศิลปะ-ดนตรี        การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3     คะแนน    79.33
เหรียญเงิน     อันดับที่ 8      เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญรัตน์  ครูทีี่ปรึกษา นายกิตติพงษ์พันธ์  ผ่องผดุง
25  ศิลปะ-นาฏศิลป์    การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  คะแนน  79.4   เหรียญ เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปอติ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงนิชาภา  มั่นใจ
4. เด็กหญิงวิราวรรณ  เทพณรงค์
5. เด็กหญิงสรพรรณ  จันทร์สุวรรณ์
6. เด็กหญิงอรินดา  ปัญญา
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายสมเกียรติ  ตะเภาทอง
2. นางสาวภัทราภรณ์  แดงชาวนา
26  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3   คะแนน  70
เหรียญเงิน     อันดับที่ 5    เด็กหญิงยลรดา  เชยจันทร์   ครูทีี่ปรึกษา นางสาวจินตนา  บุญรักษา
27  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6  คะแนน  65.8
เหรียญทองแดง   อันดับที่   7  นางสาวศศิวรรณ  อ่ำทิม   ครูทีี่ปรึกษานางสาวกุสุมา  ฤทธิ์บำรุง
28  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3                 คะแนน   42
อันดับที่11    เด็กหญิงธีรดา  สูงสันเขต       ครูทีี่ปรึกษา นางสาวจินตนา  บุญรักษา
29  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6                 คะแนน   61.4
เหรียญทองแดง           อันดับที่  9      นายมานพ  คงหอม   ครูทีี่ปรึกษา นางสุคนธิ์ทิพย์  ไชยโยธา
30  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3                คะแนน  42.33
อันดับที่11    เด็กหญิงพรทิพย์  คำนุกูล  ครูทีี่ปรึกษา  นางสาวจินตนา  บุญรักษา
31  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6                คะแนน  23
อันดับที่10  นางสาวชรินรัตน์  เจริญเสม   ครูทีี่ปรึกษา นางจริยา  เชิดชูพันธ์
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 คะแนน 63.16  เหรียญทองแดง
อันดับที่   5
1. เด็กชายกฤษกร  มุกดากรรณ์
2. เด็กหญิงมินตรา  กลัดเพ็ชร
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
2. Mr.Cai  Yan An
33  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6     คะแนน  73.66                 เหรียญเงิน
อันดับที่ 5
1. นางสาวกมลชนก  โม่งวัน
2. นางสาวจณิตา  โชคบัณฑิต
3. นายชัยพล  กลิ่นอ่อน
4. นายธนธรณ์  นกแช่ม
5. นางสาวปริญญา  สินสิงห์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวอมรรัตน์  สมสาย
2. Mr.Cai  Yan An
34  ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3   68  เหรียญทองแดง
อันดับที่ 11
1. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีอารยชาติ
2. เด็กชายธีรชัย  ลบเกตุ
ครูทีี่ปรึกษา
1. นางสาวจินตนา  บุญรักษา
2. Mr.Justin  Cheketon
35  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3   คะแนน  86                      เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑          1. เด็กชายจตุพร  เชื้อเพชร
2. เด็กชายนฤเบศ  นาคแก้วเทศ
3. เด็กชายภาณุมาศ  ปรางโท้
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
36  หุ่นยนต์  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6  คะแนน 80 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. นางสาวดวงหทัย  พุ่มเจริญ
2. นางสาวยอดมณี  ยอดเกิด
3. นางสาววิชญาดา  เปรมศักดิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
37  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3       คะแนน  100       เหรียญทองชนะเลิศ
1. เด็กชายบุรินทร์  ยอดเกิด
2. เด็กชายวีระ  คุ้มเกรง
3. เด็กชายอรรถพงษ์  สมานวง
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
38  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6        95                      เหรียญ ทอง ชนะเลิศ  1. นายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางสาวสุชาดา  คล้ายเพียร
3. นายเรืองกิตติ์  พิทักษ์ธนเนตร
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
39  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 คะแนน98        เหรียญทองชนะเลิศ
1. เด็กชายจีรศักดิ์  จิตราวัลย์
2. เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ศักดิ์
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
40  หุ่นยนต์              การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6  คะแนน 92        เหรียญ ทองชนะเลิศ                1. นายชัยชนะ  พุ่มไสว
2. นายนราธิป  บุญยิ่ง
3. นายอธิวัฒน์  มิตตะขบ
ครูทีี่ปรึกษา
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
41  เรียนรวม – ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
คะแนน 95      เหรียญทองชนะเลิศ  เด็กชายรัตติศักดิ์  นุ่มมีศรี  ครูทีี่ปรึกษา นางสุธิตา  นิลวัฒนา

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s