คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Advertisements
รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์) โดยมีนางจิตรา หมีทอง ประธานสภาอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดอบรม วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมของโรงเรียนสวนกุหลาบฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้ได้เรียนรู้,ฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถตัดสินใจทางการเมืองโดยการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีคุณภาพ การอบรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานสอดแทรกความรู้เรื่อง “การเมืองกับชีวิตและสถานการณ์บ้านเมือง” ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาบรรยาย

เรื่องและภาพโดย ครูสุธินันท์  อยู่ยง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ กวาดรางวัลมา 6 ถ้วย

ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีดานหุนยนตประจําจังหวัดนครสวรรค โรงเรียนหนองบัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ไดจัดกิจกรรมการแขงขันหุนยนต Mini-Rescue Robot  Invitation Championship 2017 ชิงถวยรางวัลเกียรติยศที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๕ โรงเรียนหนองบัว เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ทักษะการบังคับหุนยนต และไดประสบการณจากการแขงขัน นักเรียน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) ได้ส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รวม 6 ถ้วยรางวัล จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 31 ทีม 93 คน

เรื่องและภาพโดย ครูพิษณุ  ป้อมเสมา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ปั้นดิน สู่ดาว

เรื่องและภาพโดย ครูวรรษิดา  องอาจ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุม คัดเลือกผู้ปกครองเครื่อข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดการประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม อาคารเจ้าพระยา และคัดเลือกผู้ปกครองเครื่อข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน. โดยมีนายอภิรักษ์ อุ่นใจ เป็นประธานการประชุม 

เรื่องและภาพโดย ครูจุมพล   เผยศิริ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดการใช้ถุงพลาสติก ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลัก 3R” และยังได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้คือ ฐานการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง ฐานการการทำปุ๋ยน้ำหมักจากเศษผักและเศษอาหาร ฐานการคัดแยกขยะมูลฝอย และฐานการจัดการขยะรีไซเคิล ด้วยรูปแบบธนาคาร

เรื่องและภาพโดย ครูสุธินันท์  อยู่ยง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

วันที่ 31-1 สิงหาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้สวนป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ครูและนักเรียนร่วมกับปลูกต้นโกงกาง


เรื่องและภาพโดย ครูอาทิตย์  พลตรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น