ทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ กวาดรางวัลมา 6 ถ้วย

ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีดานหุนยนตประจําจังหวัดนครสวรรค โรงเรียนหนองบัว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ไดจัดกิจกรรมการแขงขันหุนยนต Mini-Rescue Robot  Invitation Championship 2017 ชิงถวยรางวัลเกียรติยศที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๕ โรงเรียนหนองบัว เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ทักษะการบังคับหุนยนต และไดประสบการณจากการแขงขัน นักเรียน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) ได้ส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รวม 6 ถ้วยรางวัล จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 31 ทีม 93 คน

เรื่องและภาพโดย ครูพิษณุ  ป้อมเสมา

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ปั้นดิน สู่ดาว

เรื่องและภาพโดย ครูวรรษิดา  องอาจ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุม คัดเลือกผู้ปกครองเครื่อข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดการประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม อาคารเจ้าพระยา และคัดเลือกผู้ปกครองเครื่อข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน. โดยมีนายอภิรักษ์ อุ่นใจ เป็นประธานการประชุม 

เรื่องและภาพโดย ครูจุมพล   เผยศิริ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดการใช้ถุงพลาสติก ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลัก 3R” และยังได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้คือ ฐานการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้ง ฐานการการทำปุ๋ยน้ำหมักจากเศษผักและเศษอาหาร ฐานการคัดแยกขยะมูลฝอย และฐานการจัดการขยะรีไซเคิล ด้วยรูปแบบธนาคาร

เรื่องและภาพโดย ครูสุธินันท์  อยู่ยง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

วันที่ 31-1 สิงหาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้สวนป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ครูและนักเรียนร่วมกับปลูกต้นโกงกาง


เรื่องและภาพโดย ครูอาทิตย์  พลตรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ 31-1 สิงหาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์ศีกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ครูและนักเรียนได้ศึกษาทดสอบศักยภาพของหญ้าแฝก 

เรื่องและภาพโดย ครูอาทิตย์  พลตรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทางลูกเสือ ในโครงการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เมื่อประธานในพิธีขึ้นแท่นรับรายงาน ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่งลูกเสือถวายความเคารพ-เรียบอาวุธ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่งกองลูกเสือถวายความเคารพ นำกล่าวคำปฏิญาณ ประธานในพิธีให้โอวาท

เรื่องและภาพโดย ครูสุวิมล  แซ่เตียว

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น